Stowarzyszenie

STATUT

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA

„WANDA”

w PARZNIE 

 

W imię Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej jedynego!

My, wierni Kościoła Katolickiego, z dumą i radością przyjmując powołanie na świadków Jezusa Chrystusa, przyrzekamy wierność Jemu i Kościołowi Świętemu, wyrażając wolę naszą na kartach niniejszego Statutu

Przez wstawiennictwo Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej, składamy Bogu Wszechmogącemu i drogiej Ojczyźnie owoce naszego apostołowania, a Niepokalanej Maryi siły nasze i trud pracy dla Kościoła Powszechnego polecamy.

Ciebie Boże wysławiając i prosząc o niestrudzone orędowanie Czcigodnej Wandy Malczewskiej, deklarujemy wysiłek na rzecz ładu chrześcijańskiego w Polsce. Ku wiekuistej chwale Jezusa Chrystusa oraz dla spełnienia naszych szczerych zamiarów, niech się stanie wola Twoja, Panie

 

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Nazwa Stowarzyszenia brzmi: KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „WANDA”, zwany dalej Stowarzyszeniem.

 

§ 2

Stowarzyszenie „Wanda” jest stowarzyszeniem katolików, powołanym w celu realizacji zadań ludzi świeckich w życiu Kościoła, w rozumieniu Ewangelii i nauki Kościoła.

 

§ 3

Stowarzyszenie może posiadać sztandar, odznakę organizacyjną, posługiwać się emblematem wyróżniającym go spośród innych organizacji oraz wydawać legitymacje jego Członkom.

 

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Parzno.

 

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia „Wanda” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6

1. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową (Kościelną), która swoją działalność statutową prowadzi na rzecz ogółu społeczności katolickiej, ze szczególnym uwzględnieniem członków Stowarzyszenia „Wanda”.

2. Stowarzyszenie „Wanda” jest organizacją pożytku publicznego.

 

§ 7

Stowarzyszenie, kierując się chrześcijańskim systemem wartości, za szczególnie ważne uznaje: rodzinę, wspólnotę lokalną, Ojczyznę, religię katolicką, tradycje narodowe i patriotyczne, wolność i niepodległość, dorobek pokoleń, pracę i uczciwość w życiu publicznym.

 

II. CELE I ŚRODKI  DZIAŁANIA

 

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest między innymi:

1. Apostolstwo Katolickiej Nauki Społecznej,

2. Szerzenie kultu Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej, upowszechnianie dziedzictwa oraz działanie na rzecz Jej rychłego wyniesienie na ołtarze,

3. Obrona wiary katolickiej, Kościoła Powszechnego i chrześcijańskiego ładu społecznego,

4. Wspieranie rodziny, jej praw i funkcji, a w szczególności ochrona życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, ochrony godności człowieka i małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny,

5. Tworzenie więzi integrujących osoby o światopoglądzie katolickim i narodowym.

6. Współdziałanie z katolickimi stowarzyszeniami świeckich w Polsce i za granicą,

7. Działalność edukacyjna, kulturalna i wychowawcza w społeczeństwie,

8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

9. Podtrzymywanie i rozwój tradycji narodowej. Pielęgnowanie polskości i umiłowania Ojczyzny poprzez rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

10. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

11. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

 

§ 9

Cele Stowarzyszenia realizowane są, między innymi, przez:

1. Apostolstwo prasy katolickiej dla kształtowania postaw i kryteriów oceny rzeczywistości

2. Działalność kulturalną opartą na wartościach chrześcijańskich, w szczególności poprzez prowadzenie placówek kulturalnych i organizację imprez kulturalnych,

3. Działalność wydawniczą i twórczą,

4. Działalność wychowawczą, opiekuńczą i edukacyjną opartą na wartościach chrześcijańskich, w szczególności poprzez prowadzenie szkół i placówek edukacyjnych i wychowawczych oraz podejmowanie innych działań o charakterze edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

5. Działalność dobroczynną

6. Wykłady, seminaria, spotkania,
7. Zgromadzenia oraz inne formy budowania więzi lokalnych;
8. Współpracę z parafiami, stowarzyszeniami świeckich katolików i innymi organizacjami, których cele są zgodne z celami  Stowarzyszenia „Wanda”,

9. Przygotowanie swoich Członków do działalności publicznej, a w szczególności do uczestnictwa w życiu Kościoła i Narodu,

10. Działalność publiczną Członków Stowarzyszenia;

11. Skupienia modlitewne i rekolekcje.

 

§ 10

Dla pokrycia statutowej działalności Stowarzyszenia, Członkowie zobowiązani są do opłacania składek, których wysokość określi odrębną uchwałą, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Wanda”.

 

§ 11

1. Stowarzyszenie posiada swój majątek. Majątek pochodzi z:

a. Ze składek członkowskich,

b. Z darowizn Członków oraz innych osób fizycznych lub prawnych,

c. Z dotacji,

d. Z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Cały dochód Stowarzyszenie służy wyłącznie realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia „Wanda”.

3. Z majątku Stowarzyszenia nie wolno w szczególności:

a. udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do Członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;

b. przekazywać majątek Stowarzyszenia na rzecz Członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c. wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz Członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;

d. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 12

1. Członkiem Stowarzyszenia „Wanda” może zostać katolik, posiadający obywatelstwo polskie, który ukończył 18 lat, zarekomendowany przez trzech Członków Stowarzyszenia.

 

§ 13

1. Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia przez kandydata deklaracji na piśmie.

2. Od odmowy przyjęcia w poczet Członków, zainteresowanym przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia „Wanda”, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

 

§ 14

Członek Stowarzyszenia ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2. Uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, wpływać na jego program poprzez zgłaszanie wniosków i postulatów,

3. Udzielać rekomendacji nowo wstępującym Członkom,

4. Korzystać z poparcia Stowarzyszenia.

 

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

1. Dawania czynnego świadectwa życia chrześcijańskiego,

2. Czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,

3. Przestrzegania postanowień Statutu, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia,

4. Godnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

 

§ 16

Członkostwo ustaje przez wystąpienie, zgon  lub wykreślenie.

 

§ 17

1.Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje po pisemnym oświadczeniu woli Członka, przyjętym przez Zarząd.

2. W razie powzięcia informacji o zgonie członka Klubu, członkostwo ustaje z datą zgonu.

3. Zarząd podejmuje uchwałę o ustaniu członkostwa, o którym mowa w pkt. 1 lub 2 niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia lub informacji o zgonie.

 

§ 18

Podstawą do wykreślenia Członka jest:

1. Długotrwałe niewykonywanie obowiązków statutowych,

2. Działanie na szkodę Stowarzyszenia,

3. Zachowanie niegodne Członka Stowarzyszenia.

 

§ 19

Uchwałę o wykreśleniu Członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Od uchwały takiej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Do tego czasu, prawa wykreślonego Członka są zawieszone.

 

§ 20

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zobowiązane jest rozpatrzyć odwołanie na najbliższym zebraniu, o którym zawiadamia się osobę zainteresowaną, w celu umożliwienia jej złożenia wyjaśnień. Zawiadomienie winno nastąpić na 14 dni przed terminem zebrania, listem poleconym.

 

IV. WŁADZE KLUBU.

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,

2. Zarząd Stowarzyszenia,

3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 22

Stowarzyszenie posiada Asystenta Kościelnego, mianowanego przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego.

 

§ 23

1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne,

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając Członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.  

4. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, należy:

a) ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,

b) podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań statutowych,

c) wybór Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) odwoływanie Członków władz Stowarzyszenia,

e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

f) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

g) zatwierdzanie sprawozdania finansowego i udzielanie absolutorium Zarządowi,

h) uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,

5. Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu jest zwoływane przez Zarząd raz do roku, nie później niż do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

6. Na żądanie 1/3 Członków Stowarzyszenia, albo na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia wniosku.

7. O miejscu, terminie i projektowanym porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, Zarząd zawiadamia wszystkich Członków co najmniej 14 dni przed terminem w sposób skuteczny tj. osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, a w razie braku takiej możliwości listem poleconym.

8. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia niezbędna jest obecność bezwzględnej większości Członków.

9. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

10. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, może w drodze uchwały zdecydować o głosowaniu tajnym.

§ 24

1. Prezesa Zarządu wybiera na okres 5 lat, w głosowaniu tajnym, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

2. Członków Zarządu wybiera na okres 5 lat, w głosowaniu tajnym, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa oraz  3 członków.

4. Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

6. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

b) uchwalanie programów działania w oparciu o kierunkowe ustalenia Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,

c) zwoływanie z własnej inicjatywy nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,

d) uchwalanie rocznego planu finansowego,

e) prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia,

f) podejmowanie uchwał o przyjęciu wystąpieniu i wykreśleniu Członków,

g) podejmowanie uchwał o formach współpracy z innymi organizacjami,

h) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

i) uchwalanie sprawozdań z działalności,
j) wykonywanie uprawnień  określonych w § 25 pkt. 6. niniejszego Statutu.

6. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. W razie zmniejszenia się składu osobowego Zarządu poniżej 3 osób Komisja Rewizyjna na wniosek członków Zarządu dokonuje wyboru członka Zarządu. Funkcja jego wygasa wraz z wygaśnięciem kadencji pozostałych członków Zarządu.

 

§ 25

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków i jest wybierana w tajnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie Klubu na okres 5 lat.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, należą:

a) Kontrola pracy Zarządu,

b) Rozpatrywanie uwag i skarg Członków Klubu,

c) Sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia, wykonania planu finansowego,

d) Wnioskowanie o absolutorium dla Zarządu.

e) Uprawnienia przewidziane w § 24 pkt 7 niniejszego Statutu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

5. Członek Komisji Rewizyjnej musi spełniać następujące warunki:

a. w stosunku do członka Zarządu nie pozostaje w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. W razie zmniejszenia się składu osobowego Komisji Rewizyjnej poniżej 3 osób, na wniosek członków  Komisji Rewizyjnej,  Zarząd dokonuje wyboru  jej członka. Funkcja jego wygasa wraz z wygaśnięciem kadencji pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.

 

 V. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

 

§ 26

1. Założyciele stają się członkami Stowarzyszenia z chwilą dokonania rejestracji przez Sąd.

2. Pierwszym Zarządem Stowarzyszenia z chwilą dokonania rejestracji przez Sąd jest Komitet Założycielski Stowarzyszenia a pierwszą Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna wybrana przez Zebranie Założycieli.

 

§ 27

Rozwiązanie Stowarzyszenia może być postawione na zwołanym w tym celu Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, przy czym uchwałę o rozwiązaniu Walne Zgromadzenie podejmuje bezwzględną większością głosów, a dla ważności uchwały niezbędny jest udział w głosowaniu co najmniej 3/4 Członków Stowarzyszenia.

 

§ 28

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi jednocześnie sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

 

§ 29

W sprawach dotyczących katolickiego charakteru Stowarzyszenia, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego.


Galeria